مشاور ایزو

در رابطه با مشاور ایزو باید ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ راﯾﺲ و وﯾﮑﻼﻧﺪ را بررسی کنیم:

راﯾﺲ و وﯾﮑﻼﻧﺪ (Rise & Wiklund,1992) ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ 

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ارزش اﻓﺰوده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد و با مشاور ایزو مدیریت می شود. ( ﻓﺮوش ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش)

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و با مشاور ایزو مدیریت می شود.

(ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ، ﺧﺮﯾﺪ ، ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن)

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و با مشاور ایزو به صورت کامل مدیریت می شود.

 

روند سفارش گواهینامه :

مراحل اجرای پروژه:

عنوان فعالیتحدود مدت زمان (ماه)

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

نظر :دارندگان این گواهینامه:

هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا