گواهینامه ایزو

درباره گواهینامه ایزو ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل مدیریت ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻃﻮل ﺳﺪه ﻫﺎي اﺧﯿﺮ مدیریت  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪ وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت آماده ﻣﯽ ﻧﻤﻮد . ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ، ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻠﯽ می ﺳﺎﺧﺖ و آن ﺑﻪ ﺻﻮرت تکمیلی در آورده ﺑﻮد . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ نیاز به مرجعی برای گواهینامه ایزو بیشتر می شد و  ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .  در ﺳﺎل 1924 ، واﻟﺘﺮ ﺷﻮﻫﺎرت ، از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه Bell  Telephone  ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار آﻣﺎري ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ داد . اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎري ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن دﻫﻪ دوج و روﻣﯿﮓ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از آن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﯽ 100 % اراﺋﻪ دادﻧﺪ .  در ﺳﺎل 1946 ، اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل مدیریت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ . اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل مدیریت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و از آن به بعد انسانها اهمیت گواهینامه ایزو از یک سازمان مورد اعتماد و اعتبار را دریافتند و گواهینامه ایزو را توسط یک سازمان بین المللی و تایید شده پیاده سازی کردند. 

روند سفارش گواهینامه :

مراحل اجرای پروژه:

عنوان فعالیتحدود مدت زمان (ماه)

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

نظر :دارندگان این گواهینامه:

هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا