پیاده سازی ایزو

درباره پیاده سازی ایزو چند مفهوم را باید یداتید :

ﻣﺸﺘﺮي 

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ( در داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط دارد و ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ دارد.

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ

درﺟﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد:

آﯾﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن با پیاده سازی ایزو اﻫﺪاف درﺳﺘﯽ را دنبال می کنیم ؟

آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﯾﻢ، و با پیاده سازی ایزو در ﺻﺪد رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﯾﻢ ؛ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ؟  

ﮐﺎراﯾﯽ

ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺮاي درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد پی از پیاده سازی ایزو اﺳﺖ.

روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي

ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﮐﻪ دروﻧﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﺎدآوري 1) دروﻧﺪادﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﺎدآوري 2) ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

ﯾﺎدآوري 3) ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﯾﮋه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.پس این موارد در پیاده سازی ایزو به صورت شفاف و بهینه اجرایی می شوند.

روند سفارش گواهینامه :

مراحل اجرای پروژه:

عنوان فعالیتحدود مدت زمان (ماه)

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

نظر :دارندگان این گواهینامه:

هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا